CashMan

Általános szerződési feltételek


Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az


Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.
székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
cégjegyzékszám: 08 06 009574
adószám: 20937054-2-08
képviselő: Ambrits Tamás
telefon: +36-20-991-4011
e-mail: info@cmfx.hu,

a továbbiakban: Ambrits Bt. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető CashMan ügyviteli rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A CashMan és az Ügyfél közötti szerződés az Ügyfél által elküldött online megrendelővel és a megrendelés után az Ambrits Bt. által küldött proforma ellenértékének megfizetésével jön létre, a megrendelésben foglalt időtartamnak megfelelően. Az Ambrits Bt. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról az Ambrits Bt. körlevél formájában tájékoztatja az Ügyfeleket a megrendeléskor megadott e-mail elérhetőségükön.

A CashMan megrendelése


Az Ambrits Bt. által működtetett online szolgáltatásként bérelhető CashMan online ügyvitel szolgáltatás elérhető mindazon jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek számára, akik kitöltik és elküldik a CashMan (www.cmfx.hu) weboldalán található megrendelő űrlapot. A megrendeléssel az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával jár el. A megrendelés érvénytelen, ha a CashMan rendszert olyan vállalkozás használja, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart. A megrendelés folyamán az Ügyfél köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok nem valós elemeket tartalmaznak, a megrendelés visszautasításra kerül. A megrendelést követően az Ügyfél e-mailben kapja meg a hozzáféréshez az adatokat, csoportkódot és az ADMIN felhasználóval tudja a rendszert igénybe venni.

A CashMan bérleti díja


A CashMan online ügyviteli rendszer bérleti díja a megrendelés oldalon feltüntetettek szerint fizetendő. Egyéb díj csak abban az esetben fizetendő, ha erről az Ügyfél és az Ambrits Bt. külön megállapodik (például: egyedi modul fejlesztése vagy más egyéb szolgáltatás igénybevétele esetén)

A CashMan bérleti díjak fizetési módja


A bérleti díjat az Ügyfél előre fizeti meg az Ambrits Bt. számára, a kapott proforma alapján. A befizetést követően az Ambrits Bt. postai úton vagy e-számla formában megküldi az eredeti számlát az Ügyfél részére. Az Ügyfél a befizetést banki átutalással kezdeményezheti az Ambrits Bt. bankszámlájára.

Az Ambrits Bt. kötelezettségei


A CashMan az Ügyfél számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető CashMan online ügyviteli rendszer működtetését. Amennyiben CashMan az Ügyfélnek kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – az Ambrits Bt. felelőssége, hogy amennyiben az Ügyfél az elvárható gondossággal járt el (például: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta), úgy az Ambrits Bt. köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel. Amennyiben az Ügyfél késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt az Ambrits Bt. – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet. Az Ambrits Bt. köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség az Ambrits Bt.-t terheli.

Felelősségkorlátozás


Az Ambrits Bt. az Ügyfél magatartásáért más Ügyfelekkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik. Az Ambrits Bt. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett. Az Ambrits Bt. szintén nem vállal felelősséget a Rendszer - az internetszolgáltató hibájából történő - elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt az Ambrits Bt. felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. Az Ambrits Bt. szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Kártérítési felelősség


Az Ambrits Bt. jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 1, azaz egy évi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

Ügyfél kötelezettségei


Az Ügyfél köteles az Ambrits Bt. szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat az Ambrits Bt.-nek határidőre megfizetni. Az Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Ambrits Bt. részére biztosítani. Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. Az Ambrits Bt. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Az Ambrits Bt. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben az Ügyfél a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. Karbantartási célból az üzemeltető személyzete jogosult az Ügyfél CashMan rendszerébe bejelentkezni.

Hardver és szoftver feltételek bemutatása


A CashMan Rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a www.cmfx.hu/app vagy a www.cmfx.hu/fx4 címen keresztül lehet bejelentkezni.

Adatok mentése, archiválása


A rendszer minden nap éjjel teljeskörű adatmentést végez, melyet másnap egy fizikailag is elkülönített szerveren archiválunk. Az adatok az esetlegesen szükségessé válló visszaállításhoz szükségesek. Az ügyfél az archivált adatokhoz nem fér hozzá. Katasztrófa helyzetben az adatok visszaálltását az előző mentésre tudjuk garantálni.

Bejelentkezés feltételei


Szélessávú internetkapcsolat; Windows Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+ vagy kompatibilis internet böngésző; A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Ügyfél név és jelszó ismerete.

Rendelkezésre állás


Az Ambrits Bt. garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít CashMan szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

Munkatársak elérési jogosultságának kezelése


Az Ügyfél a CashMan elérési jogosultságának kezelését önmaga végzi az erre a célra kijelölt ADMIN felhasználóval. Az Ügyfélnek lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni, illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani. Az Ügyfél jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért az Ambrits Bt. semmilyen felelősséget nem vállal.

Titoktartás, adatvédelem


Az Ambrits Bt. kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Az Ambrits Bt. és az Ügyfél a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez. Az Ambrits Bt. vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos. A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az Ügyfélt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

ADMIN felhasználó


Az ADMIN felhasználó teljes joggal rendelkezik a rendszer felett, ide értve a felhasználók hozzáférésének kezelését. Felhasználói kérésre az Ambrits Bt. munkatrásai jelszót nem adnak, módosítanak és törölnek, illetve nem tudják az elfelejtett jelszót megadni, mivel számukra sem ismert. Ilyen esetekben az ADMIN felhasználóhoz kell fordulni.

Amennyiben az ADMIN felhasználó nem fér hozzá a rendszerhez, az Ambrits Bt. munkatársai vissza tudják állatani alapbeállításra. Erre vonatkozó kérést e-mailben tudjuk elfogadni attól a felhasználótól, aki a megrendelte a szolgáltatást.

Vis maior


Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Szerződés megszűnésének esetei


Az Ügyfél jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. Az Ambrits Bt. azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

  • Az Ügyfél az esedékes szolgáltatási és díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik
  • 60 napot meghaladó vis maior esete
  • Ügyfél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti

Vitás kérdések rendezése


Az Ügyfél esetleges panaszaival az Ambrits Bt.-t az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:

telefon: +36-20-961-4011
e-mail: info@cmfx.hu

Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ambrits Bt. ügyfélszolgálata kizárólag az aktív CashMan hozzáféréssel rendelkező aktív Ügyfeleknek áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk. Telefonon az Ügyfelek hétköznap 8.00 és 17.00 óra között kereshetik fel az Ambrits Bt. ügyfélszolgálatát. Az Ambrits Bt.-nek és Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Sopron Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.